ico

100 rokov skautingu na Slovensku

Home » 100 rokov skautingu na Slovensku

Storo?ná história skautingu na Slovensku je naozaj spletitým príbehom, skauting bol nieko?kokrát zakázaný a jeho ?lenovia si ve?a vytrpeli, no vždy povstal znova a dokázal rýchlo nájs? silu pre svoju ?innos?. Skautovanie v ?eskoslovensku bolo mnohokrát ?ažšie ako v iných, západných krajinách. Na našu históriu môžeme by? hrdí, pozrime sa na ?u trochu podrobnejšie.

Za?iatky skautingu…

1902  E. T. Seton – ?ierny vlk, zakladate? smeru života v prírode – Lesnej múdrosti (Woodcraftu) a prvý ná?elník Skautov USA (od 1910) usporiadal pri meste?ku Cos Cob prvý woodcrafterský tábor, v tom istom roku bol založený aj prvý kme? Indiánov lesnej múdrosti.
1907  devä? augustových dní prebiehal prvý tábor dvadsiatich chlapcov, ktorý viedol zakladate? skautingu Robert Baden-Powell (skratka B-P) na ostrove Brownsea pri prístave Pool na juhu Anglicka v Lamanšskom prieplave. Tento tábor sa považuje za za?iatok skautingu na svete.
1908  v januári vzniká v Anglicku prvá skautská organizácia na svete – The Boy Scouts a na pokra?ovanie vychádza prvá skautská príru?ka Scouting for Boys. V apríli za?ína vychádza? prvý skautský ?asopis na svete – anglický The Scout. B-P sa stal vodcom tejto organizácie, myšlienky hnutia sa v priebehu nieko?kých mesiacov uchytili takmer vo všetkých krajinách.
1909  v septembri sa na prvej skautskej prehliadke v londýnskom Crystal Palace medzi 10 000 skautmi objavila aj skupinka skautiek. O rok na to bola založená organizácia anglických skautiek Girl Guides Association a v priebehu nieko?kých mesiacov sa ich zaregistrovalo až 8-tisíc. S vedením skautingu pomáhajú Bí-Pímu jeho súrodenci, sestra Agnes (so skautkami)a starší bratia (s vodnými skautmi Sea Scouts).
1920 na prelome júla a augusta sa v londýnskej hale Olympia konalo prvé svetové stretnutie skautov – jamboree. Na ?om bol B-P jednohlasne prehlásený za svetového ná?elníka skautov.

Skauting v ?eskoslovensku

1911  profesor telocviku A. B. Svojsík navštívil Anglicko a Škandináviu, aby na vlastné o?i videl skauting v praxi.Po návrate za?al preklada? Scouting for Boys a so žiakmi Žižkovskej reálky, ktorí tvorili prvú družinu ?eských skautov, si pri Orlovské hájovn? vyskúšali skauting na vlastnej koži.
1912  v Orlovských lesoch pri Lipnici sa uskuto?nil pod vedením A.B. Svojsíka prvý tábor trinástich ?eských junákov – skautov.
1913  23. mája vznikol pri benediktínskom gymnáziu v Komárne prvý skautský oddiel s 28 ?lenmi v 5 družinách, viedol ho profesor gymnázia Alexander Karle. Tento dátum sa považuje za faktický za?iatok skautingu na Slovensku a práve preto si tento rok pripomíname 100 rokov skautskej ?innosti na našom území.
1913  4. – 21. júla sa stal spomínaný oddiel známym ako spoluorganizátor putovného tábora, na ktorom 105 ú?astníkov splavovalo na šiestich pltiach povodie Váhu z Kra?ovian do Komárna.
1914  od januára za?ína vychádza? prvý skautský ?asopis (najskôr na území ?eska, po vzniku ?SR na celom území) Skaut – Junák.
1918  na výzvu A. B. Svojsíka sa hne? v prvých d?och po vzniku ?SR zapojiliskauti v Prahe do strážnej, kuriérnej a poštovej služby a pre túto príležitos? vznikla tzv. Skautská pošta – boli vydané dve známky v hodnote 10 halierov (modrá) a 20 halierov (?ervená) s predtla?eným nápisom „Pošta ?eských skautov v službách národnej vlády“. Boli to vôbec prvé skautské známky na svete. Skauti plnili dôležité úlohy a zohrali dôležitú úlohu hne? pri zrode nového štátu.
1919  na jar vznikli slovenské skautské oddiely v Žiline, Bratislave a Tren?íne, neskôr sa idea skautingu rozšírila na celé územie na východ od rieky Moravy. Okrem oddielov Svojsíkovho Svazu junákov-skautov Republiky ?eskoslovenskej pôsobia na Slovensku aj ?alšie skautské organizácie na národnostnom alebo náboženskom základe – katolíckych, evanjelických, židovských ?i nemeckých skautov.

Historická fotografia zo skautského tábora v Dolnom Smokovci v roku 1931.

Druhá svetová vojna

1938  15. septembra zomiera zakladate? ?eskoslovenského skautingu A. B. Svojsík. V tomto období dosiahol skauting v ?SR vrchol – k skautským myšlienkam sa hlásilo 65 000 ?lenov.
1938  po vytvorení autonómnej Slovenskej Krajiny je v decembri na území Slovenska nedobrovo?ne ukon?ená a zakázaná ?innos? všetkých skautských spolkov. Už v júni vyšli posledné ?ísla skautských ?asopisov. Skauti na Slovensku museli odovzda? všetok svoj majetok do rúk Hlinkovej gardy (polovojenské jednotky vládnej politickej strany), po nej ho získala Hlinkova mládež (mládežnícka organizácia, ktorá vznikla na základoch zaniknutej organizácie katolíckych skautov).
1940  28. októbra bol na nariadenie nemeckých okupantov v ?esku rozpustený Junák a jeho ?innos? bola zakázaná. V priebehu 2. svetovej vojny aj na?alej prežíva skauting v ilegalite a svoje vedenie má pri exilovej vláde v Londýne. Skauti sa aktívne zapájajú do služieb exilovej vlády, domáceho podzemného odboja, SNP…
1945  24. apríla na de? sv. Juraja (sviatok všetkých skautov) v posledné dni vojny zastrelili nemeckí okupanti v Po?skom Tešíne pä? ostravských skautov. Na ich pamiatku sa vystavala kamenná mohyla na hrebeni Ivan?ena pod Lysou horou a každoro?ná pú? tisíciek skautov dokazuje úctu k nezlomnosti skautského ducha po?as nacistickej aj komunistickej neslobody.
1945  v máji sa spolu s oslobodením republiky obnovuje aj ?innos? skautov v ?eskoslovensku. V priebehu ve?mi krátkeho ?asu nastal silný príliv mladých ?udí do obnovenej organizácie, ktorá niesla názov Junák (?eský Junák a Slovenský Junák). V priebehu roku 1946 dosiahol doteraz neprekonaný stav: 190 000 ?lenov.
1939 – 1945  v priebehu tejto najvä?šej celosvetovej vojnovej hrôzy splnilo svoj skautský s?ub „Milova? svoju vlas? a verne jej slúži? v každom ?ase“ a za slobodu a svoju vieru položilo život takmer 600 ?eskoslovenských skautov, medzi nimi 257 zahynulo v koncentra?ných táboroch, 140 bolo popravených, 43 padlo v boji ako príslušníci zahrani?ných armád a 111 zaplatilo životom svoju ú?as? v Slovenskom národnom povstaní.

Pä?desiate roky

1945  od októbra za?ína opä? vychádza? skautský ?asopis Junák,. Jeho vedúcim redaktorom sa stal dnes známy spisovate? Jaroslav Foglar. Na Slovensku vychádzal mesa?ník Slovenský Junák.
1948  februárový komunistický pu? zvrátil aj povojnový vzostup Junáka, skauti sa stali t??om v oku Gottwaldovej vlády. Skautská organizácia pod politickým tlakom vládnucej komunistickej strany nevydržala a koncom roku 1949 bola nadobro rozpustená a jej ?lenovia v?lenení do vzniknutej Pionierskej organizácie. Všetok skautský majetok bol zhabaný a prevedený do užívania pre pionierov.
1950  oficiálny druhý zákaz skautského hnutia v ?eskoslovensku, ktorý so sebou priniesol prenasledovanie skautov, ich spolo?enská degradácia, psychický a fyzický teror na nich a na ich rodiny, odsúdenia, väznenie, deportácie do pracovných táborov, stratu práce…
1952/53  vrcholia politické súdne procesy so skautskými ?inovníkmi. Mnohí okrem prenasledovania, straty práce a nátlaku sú odsúdení na mnohoro?né, doživotné tresty a tresty smrti. Odsúdení skauti boli nútení pracova? v najhorších podmienkach pracovných a koncentra?ných táborov.

Historická fotografia ukážkového tábora v Bratislave v roku 1945.

Krátke obnovenie

1968  v marci v ?ase uvo?nenia komunistického diktatúry dochádza v Prahe a neskôr na celom území republiky k ?alšej obnove skautského hnutia.
1968  augustový vpád „spojeneckých a spriatelených“ armád pod velením ZSSR a násilná okupácia republiky. V priebehu roka sa komunistom znovu podarilo „nastoli? poriadok a disciplínu“ a v novembri 1969 prijali rozhodnutie o novej, už tretej likvidácií skautskej organizácie v ?eskoslovensku. Jeho úlohu aj výchovu mládeže mala prebra? „o?istená a obrodená“ Pionierska organizácia pod Zväzom socialistickej mládeže.
1970  24. apríla bol zakázaný Slovenský Junák, 17. júna rozpustený federálny ?eskoslovenský Junák a 2. októbra bola zrušená aj druhá národná skautská organizácia ?eský Junák.
1970 – 1989  toto obdobie zákazu skautingu sa podobalo situácii v 50. a 60. rokoch. Avšak aj toto krátke obdobie v rokoch 1968 – 1970 úplne sta?ilo na to, aby sa myšlienky skautingu dostali k ?alšej generácii. Skautské hnutie sa ?alej šírilo pod hlavi?kou rôznych „mládežníckych“ organizácií, v ktorých bývalí skautskí vodcovia a skauti žili skautským životom a riadili sa skautskými zásadami (vo Zväzarme, v turistických a táborníckych oddieloch a kluboch, v ?ervenom kríži…).

Historická fotografia z radcovského kurzu uskuto?neného v Bratislave v roku 1968.

Až dodnes

1989  novembrová politická zmena dala vo?ný priechod na 3. obnovenie skautskej ?innosti v ?eskoslovensku.
1990  v máji sa uskuto?nil štvrtý Snem slovenských skautov, ktorý prijal nový názov organizácie Slovenský skauting a zárove? s ?eskou delegáciou vytvorili spolo?ný ?eský a Slovenský skauting – celoštátnu organizáciu, ktorú v júni 1990 prijali do Svetového skautského spolo?enstva (WOSM) a Svetovej asociácie skautiek (WAGGGS).
1990  slovenskí skauti sa prvýkrát zapojili do akcie Betlehemské svetlo, ktoré odpálili od rakúskych skautov vo Viedni a rozniesli ho po Slovensku.
1993  rozdelením ?eskoslovenskej federatívnej republiky prestala existova? aj spolo?ná organizácia ?eských a slovenských skautov, vznikajú samostatné národné organizácie: ?eský Junák a Slovenký skauting.
1997  v Prahe sa uskuto?nilo tretie Slovanské jamboree Fénix, ktorého tradícia siaha až do roku 1931 a 1935 (Tábory slovanských skautov v Prahe a o štyri roky v Spale v Po?sku) a stále pokra?uje už pod názvom stredoeurópske jamboree: Eurocor 1998 (Slovensko), San 1999 (Po?sko), Carpathia 2000 (Ma?arsko), Eurocor 2004 (Slovensko), 2006 Orbis (?esko), 2008 Silesia (Po?sko), 2010 Concordia (Ma?arsko).
2000  na Košickom sídlisku Lunik IX sa za?al projekt rómskeho skautingu. V roku 2006 bol v rámci programu Gifts for Peace ocenený ako jeden z top šiestich projektov z celého sveta v oblasti odmietania predsudkov a budovania vzájomnej solidarity.
2002  v máji skauti vytvorili Guinessov rekord, ke? vyše 1 900 skautov a ?alších záujemcom živou re?azou „oblapili“ Spišský hrad.
2003  Slovenský skauting mal zaregistrovaných 8 346 ?lenov.
2004  v júli sa v Tatranskej Lomnici uskuto?nilo stretnutie skautov Tatracor 2004. Zú?astnilo sa ho 2 232 skautov a skautiek z deviatich krajín Európy. Okrem perfektného programu sa zamerali aj na projekt „?isté Tatry“, pri ktorom ?istili tatranské chodníky od Oravy až po Ždiar.
2007  spolu 38 miliónov skautov a skautiek na celom svete oslávilo sto rokov od založenia skautingu. Aj na Slovensku sa konali rôzne sprievodné akcie –v rámci Skautského hudobného festivalu Soaré na námestí v Banskej Bystrici skauti vytvorili živú skautskú ?aliu, uskuto?nilo sa Vodcovské sympózium pre dospelých lídrov v skautingu, Absolut Rover Moot pre 300 mladých skautských dobrovo?níkov zo Slovenska a ?eska pomáhalo pri Banskej Štiavnici a Hodruši pri záchrane štiavnickej Kalvárie, postavili alternatívnu kaplnku z hliny, zú?astnili sa ?udskoprávnych debát a zažili desiatky zážitkových programov. Vrcholom osláv bol Úsvit skautingu, akcia, po?as ktorej skauti na celom svete vítali s prvými lú?mi slnka vstup do novej storo?nice skautingu. Na Slovensku ho privítali skauti zo 47 miest na 55 vrcholoch slovenských pohorí.
2012  Slovensko hostí 11. Stredoeurópske jamboree. Konalo sa v Krá?ovej Lehote s mottom Zaži živly a nieslo sa v symbolike piatich živlov – Ohe?, Voda, Vzduch, Zem a Skauting.
2013  Storo?nica skautingu na Slovensku. Zapojte sa do jej osláv. Netreba precestova? stovky kilometrov, ve? 100 rokov skautingu na Slovensku môžete oslávi? aj vo vašom zbore, oddiele ?i družine… Zapojte sa a dajte nám vedie? na storocnica@skauting.sk

Témou 11. stredoeurópskeho jamboree v roku 2012 boli prírodné živly.

Pripravili: Michal Milla – Myšiak a Peter Knapík – Arizonna s použitím textov V. Rubeša a J. Baláža k 90 výro?iu skautingu na Slovensku.

Show Comments