V poradí už štrnásty ro?ník skautského festivalu Soaré sa bude kona? v d?och 26. až 28. apríla 2013 v Banskej Bystrici. Tento dvojd?ový festival sa opä? tradi?ne ponesie v duchu dobrej zábavy bez drog a alkoholu.

Skautský hudobný festival Soaré je jediným svojho druhu na Slovensku a v ?eskej republike. Jeho cie?om je okrem iného predstavi? piesne, ktoré sa hrávajú na skautských akciách a oslovujú sú?asnú generáciu skautov. Zárove? poskytuje hudobným za?iato?níkom priestor prezentova? sa pred publikom.

Festival, ktorý je výnimo?ný tým, že sa stovky nadšencov dokážu skvele zabavi? aj bez alkoholu a iných drog, bude tradi?ne trva? dva dni a nebude chýba? zaujímavý program. Ú?astníci budú ma? možnos? vypo?u? si nieko?ko koncertov venovaných folkovej scéne, jam session i rockovým kapelám. Vystúpi napríklad na Slovensku známa kapela Chiki liki tu-a, ?i kapela Rawdeus z ?eskej republiky. Ú?astníci si tiež budú môc? vybra? z bohatej ponuky sprievodných programov v podobe rôznych hier, športov, tancov a workshopov. Ani tento rok nebudú chýba? populárne Letokruhy, kde budú najstarší skauti vo veku od 16 do 26 rokov – roveri – diskutova? a vymie?a? si skúsenosti, rady a inšpirácie. Ú?astníci budú ma? tiež možnos? nap??a? roverské heslo ,,Slúžim“ a pomôc? bystrickým skautom pri úpravách v skautskom dome, zú?astni? sa na splave rieky Hron, alebo absolvova? rýchlu zoznamku, ?i záchranársky kurz.

Tohtoro?ný festival, ktorý organizujú banskobystrickí skauti, sa bude nies? v duchu storo?nice skautingu na Slovensku a osláv Sv. Juraja, patróna skautov. Oslavy prebiehajú po celý rok a 24. apríla 2013 budú slovenskí skauti pri príležitosti osláv Sv. Juraja celý de? nosi? skautskú šatku.

Festival a jednotlivé podujatia budú prebieha? na viacerých miestach v rámci Banskej Bystrice a bude otvorený nielen skautom, ale i širokej verejnosti. Cena vstupného je 16 € a zahrani?ní ú?astníci si majú možnos? vstupenky zakúpi? za zvýhodnenú cenu 13 €.

Všetky podrobné informácie o programe a priebehu festivalu sú prístupné po registrácii aj na webovej stránke www.soarefest.sk.

Skauting je dobrovo?ná, nepolitická, výchovná organizácia pre mladých ?udí, otvorená všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania alebo politického presved?enia a v tomto roku oslavuje storo?nicu svojho pôsobenia na Slovensku. Poslaním skautingu je prispie? k plnému rozvoju mladého ?loveka a jeho príprave na plnohodnotný život. Slovenský skauting je jednou z najvä?ších výchovných organizácií pre deti a mládež. Združuje približne 6 000 chlapcov, diev?at a dospelých dobrovo?níkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku.

Pre bližšie informácie kontaktujte prosím

Petra Polakovi?ová
Supreme Communication
petra@supreme.sk
+421 948 131 078