"Akcie"

Skautský ples je v našom zbore ve?kou tradíciou, a preto sme ho tento rok taktiež nemohli vynecha? z ponuky podujatí. Ke?že je tento rok pre slovenských skautov taký jedine?ný, aj náš ples sa niesol v duchu storo?nicových osláv.

Zvykom u nás je, že srde?ne pozvaní bývajú i naši rodi?ia a priatelia skautingu v našom meste. Náš program teda priniesol okrem zábavy aj množstvo informácií o histórii nášho milovaného skautingu na celosvetovej úrovni, ale i o histórii skautingu na Slovensku – a tiež v našom meste. Množstvo zábavy, tanca, jedla vyústilo do polno?ného svie?kového kruhu, vytvoreného zo všetkých nás, v ktorom sme spolu našej milej organizácii spolo?ne zaspievali dobre známe Happy birthday, resp. Ve?a š?astia, zdravia. Tohtoro?ný ples bol pre náš zbor naozaj výnimo?ný. Ú?as? bola naozaj ve?mi vysoká a všetci sme sa dobre bavili do skorého rána. Myslím, že sme dôstojne oslávili naše ve?ké jubileum, zaspomínali si na staré ?asy a spolo?ne sa stretli.

Paulína Krch?avá – Pajda