ico

Home » Aktivity k oslavám storo?nice

Rok 2013 je pre nás významným rokom. Skauting na Slovensku existuje už sto rokov. A za tých sto rokov si prešiel všeli?ím. A tak to hádam aj malo by?, lebo po všetkých ?ažkých a zložitých ?asoch vždy prišli ?asy pekné a láskavé. Aj v sú?asnosti je to tak. Napriek ?ažkostiam, ktoré riešime, toto sú láskavé ?asy. Ve? záleží len na nás, na našej chuti, šikovnosti a odhodlaní ako budeme prežíva? svoje skautské dni. A v roku 2013 možno dvojnásobne.

Dajme dokopy všetky akcie, ktoré v jednotlivých oblastiach, zboroch, oddieloch pripravíte, aby ste si pripomenuli našu storo?nicu. Informácie o nich, prosím, posielajte na storocnica@skauting.sk alebo na adresu ústredia. Nech slúžia ako inšpirácia pre iných a v budúcnosti ako spomienka na rok 2013. Aj na tento ú?el sme zriadili internetovú stránku www.storocnica.sk (od 1. 2. 2013), kde budeme zverej?ova? všetky informácie o vašich akciách, fotografie z nich, videá, ktoré nám pošlete, ale aj mnoho ?alších zaujímavostí, historických faktov, príbehov o skautoch, sú?ažiach a podobne. Na tejto stránke bude mapa zborov a oddielov, ktoré sa zapojili do osláv, ako aj vaše video odkazy. A mnoho ?alšieho.

Z národnej úrovne sme pre vás, ako dopl?ujúcu ponuku, pripravili 10 aktivít, do ktorých sa môžete zapoji?. Ak nám po ich uskuto?není dáte vedie?, tiež vás zaregistrujeme na storo?nicovej stránke. Všetkých týchto 10 aktivít je ponukou, nie stanoveným programom osláv. Tie si robíte vy sami a pripravíte ich tak, ako budete cíti?, že je to pre vás vhodné. Ak nám o svojej akcii dáte vedie? dopredu a požiadate nás o radu ?i konkrétnu pomoc, ve?mi radi vám vyjdeme v ústrety.

Hlavným posolstvom (cie?om) Storo?nice je aby sa naši skauti a skautky stali v rámci možností aktívnymi ?lenmi a nie pasívnymi prijímate?mi a ú?astníkmi v našej organizácii. Aby si pripomenuli že skauti na Slovensku pôsobia už sto rokov, takže sú sú?as?ou organizácie s bohatou históriou a hlavne na nich záleží s akou budúcnos?ou.

Z národnej úrovne sme vy?lenili kategórie predmetov (nášivky, nálepky, ?alšie predmety) s logom storo?nice, ale budú rozposielané len do družín, oddielov, zborov, ktoré sa nejakým spôsobom zapojili do osláv storo?nice. Tieto predmety budú odmenou a spomienkou pre všetkých, ktorý sa zapojili do osláv storo?nice a nebude ich možné nikde kúpi?, ani nebudú sú?as?ou ?asopisov ?i celoplošne distribuované.

Na záver vás chcem ešte poprosi?, aby ste naozaj pri akejko?vek otázke, pripomienke, návrhu ?i nápade oh?adom storo?nice neváhali a písali na storocnica@skauting.sk alebo volali priamo koordinátorovi na 0948 969 280.

Show Comments