"Akcie"

No?ná sobota po?as akcie Chameleón bola výnimo?ná pre skupinu pezinských roverov a radcov. Niesla sa v duchu Storo?nice, konkrétne sme sa rozhodli zakopa? ?asovú schránku.

Vybrali sme sa na doteraz ni?ím zaujímavé miesto uprostred lesa ne?aleko chaty. Zapálili sme svie?ky, vytiahli papiere a perá a každý napísal list pre seba, ktorý uvidí o 5 rokov. Niektoré perá prestali písa?. Nevieme, ?i to bolo kvôli náro?ným myšlienkam alebo nízkou teplotou, ale všetci nakoniec dokon?ili svoj list. Potom sme ich natla?ili do pripravenej f?aše a zavoskovali. Samotného aktu zakopávania sa aktívne zú?astnil každý svojou hrudou. Veríme, že sa o 5 rokov všetci opä? stretneme na mieste, ktoré nás odteraz spája.

Marián Lezo – Mafián