De? so skautskou šatkou prebieha v nieko?kých krajinách na svete. Ke? sme plánovali ten náš, len ve?mi ?ažko sme odhadovali po?et zapojených. Hlavne sme verili, že spolo?ne založíme tradíciu, ktorá sa bude opakova? každý rok. A spoji? tento de? s oslavami nášho patróna – svätého Juraja nám prišlo úplne prirodzené. Pripravili sme malú kampa? na facebooku a na našich skautských stránkach a výsledok nás mimoriadne potešil.

Do historicky prvého D?a so skautskou šatkou sa nás ur?ite zapojilo viac ako 200. Teda takýto po?et máme potvrdený prostredníctvom fotografií, ktoré sme zozbierali. Ako prekvapenie máme pre všetkých aktívnych skautov a skautky, ktorí nám dali o sebe vedie? a poslali fotku, pamätné listy. Tieto udelí Ná?elníctvo Slovenského skautingu a budú vzácnou pripomienkou a po?akovaním vám všetkým, ktorí ste takouto formou spropagovali skauting na svojich školách, v svojich zamestnaniach, medzi kolegami ?i kamarátmi. Ale je tu ešte aj šanca pre tých, ?o fotku neposlali, a majú o takýto pamätný list záujem. Sta?í na peter.knapik@skauting.sk napísa?, že ste sa D?a so skautskou šatkou tiež zú?astnili, a nezabudnú? prida? svoju poštovú adresu. Spo?ahneme sa na skautskú ?es? a pamätný list vám pošleme.

Toto je pre skauting najlepšie PR, aké môže by?. Veríme, že 24.4.2014 sa nás pri druhom ro?níku stretne ove?a viac.

Fotogaléria d?a so skautskou šatkou 2013