ico

Home » História Slovenského skautingu » Skauting – neprekonaný svetový fenomén

Koniec svetovej vojny, prebiehajúcej v rokoch 1914 – 1918, priniesol zmenu poh?adu na skauting: aj sympatizujúci, aj výsmešný prístup verejnosti sa menil v úctu až obdiv. Aj tak sa však hnutie ešte stále nestretlo s jednozna?ným súhlasom a na jeho adresu sa ozývali kritické hlasy. Myšlienky skautingu, presadzujúce okrem iného mier, toleranciu, priate?stvo a bratstvo na celom svete, mu po vytrvalom postoji priniesli zaslúžené ovocie. Skautské hnutie na ?ele s R. Baden–Powellom, ktorý až do svojej smrti dominoval skautingu ?istou silou svojej charizmatickej osobnosti, sa opätovne dokázalo postavi? proti nepriazni s heslom švaj?iarskych postihnutých skautov: „Skautom navzdory všetkému.“ Svetový ná?elník síce odišiel, ale skautské hnutie sa do?kalo svetového uznania a dokázalo vychova? ?alšie generácie. Dodnes prešlo skautskou výchovou od prvého tábora na Brownsea do 300 miliónov skautov.

Skauting – vojenský systém?

Prvou krajinou mimo britského Commonwealthu, kde sa skautingu uchytil a rozšíril, bolo juhoamerické Chile. Na európskom kontinente sa zakladajú skautské organizácie najprv v Nemecku, potom v Belgicku, Holandsku, Rusku, Taliansku, Francúzsku a Švédsku. V dlhodobom intervale prakticky vo všetkých krajinách na svete. Tam, kde sa dostali k moci totalitné diktatúry, bol pre svoje princípy demokracie, dobrovo?nosti a slobody zakázaný a jeho ?lenovia prenasledovaní (napr. Nemecko, Rusko a sovietske republiky, nieko?kokrát ?eskoslovensko…). Nahradili ho organizácie, ktoré ho ?asto kopírovali (napr. Hlinkova mládež, Pionier, Hitlerjugend).

Skauting si až do polovice 20. rokov h?adá svoju tvár. Z mnohých strán je podrobovaný kritike – pre jeho zásady a pravidlá, zoh?adnené v základných dokumetoch, vytýkajú mu naivitu, cirkevníctvo (hoci „náboženstvo v skautingu vždy bolo“ – B.-P.), nacionalizmus, „voja?kovanie“, podporu kapitalizmu… Náš poh?ad cez ružové okuliare po storo?í môže navodzova? romantickú dobu aj podmienky, v ktorých skauting vznikal: Baden-Powell sa jedno krásne ráno zobudil a rozhodol sa – dnes to urobím! Napo?ítal do troch, tleskol a die?a bolo na svete… B.-P., ktorý odišiel z armády v roku 1910 (na jeho rozhodnutie mal vplyv aj ve?ký priaznivec skautingu – anglický krá? Eduard VII., ktorý mu povedal, že „ove?a cennejšie služby preukáže svojej vlasti, ak bude na?alej rozvíja? skautské hnutie“), musel idey skautingu pred neprajníkmi dlho obra?ova?. Cestova? a prednáša?, presvied?a?, vysvet?ova?, znáša? obvinenia i závis?.

Bol mužom, ktorý žil dva životy – vojaka, pripraveného bojova? v mene vlasti a krá?ovnej, a skauta, ktorý razil cestu mieru a priate?stva medzi ?u?mi a národmi prostredníctvom skautského spolo?enstva. Baden-Powellovo za?ínajúce skautské hnutie bolo a je pozna?ené vojenskými prvkami, do dnešnej podoby sa dostalo dlhodobým vývojom a dotváraním spolupracovníkov a pokra?ovate?ov prvého ná?elníka. On sám napríklad pri návšteve cárskeho Ruska musel usmerni? ruských dôstojníkov a zárove? skautských vodcov, ktorí nerozlišovali vojakov od chlapcov a vnímali skautskú výchovu ako vojenský režim a dril – ?o protire?ilo jeho cie?om. Kritizované „voja?kovanie“ skautov sa ve?mi ?ažko vyvracalo aj napriek Baden-Powellovmu postoju uprednost?ujúcemu rozvoj zvnútra. Proti nemu stála jeho vojenská kariéra, pôvod skautského systému, a aj to, že okrem u?ite?ov, úradníkov, k?azov a ?alších, skautské oddiely viedli práve vojaci.

Gilwell – symbol skautskej spolupatri?nosti

Potreba výchovy kvalifikovaných skautských vodcov sa po predchádzajúcich skúsenostiach stala nevyhnutnos?ou. Baden-Powell a jeho spolupracovníci zriadili na pozemku v Gilwell Parku, ktorý pre skautov odkúpil de Bois McLaren severovýchodne od Londýna ne?aleko Chingfordu v grófstve Essex, stredisko pre výchovu vodcov. V septembri 1919 bol otvorený prvý Wood Badge kurz – výcvikový kurz pre vodcov, lesná škola, ktorá až dodnes nesie názov „Advanced Practical Wood Badge Course“. Pôvodný program a systém je platný pre všetky skautské kurzy na svete.
Absolventi Gilwellskej lesnej školy (ako sa jej takisto hovorí) nosia tri ozna?enia: hnedastú šatku s ružovým rubom, dvojradový turban z koženého remienka kruhového prierezu (Woogle) a „Wood Badge“ – dve drievka klinového tvaru, so zárezmi, asi 2 cm dlhé a na konci opálené. Nosia sa zavesené na remienku. Nieko?ko stoviek týchto drievok pôvodne tvorilo slávnostný náhrdelník ná?elníka kme?a Zuluov Dinizulu, od ktorého ho Baden-Powell získal. Sú?asné Wood Badge sú len repliky, ale ostalo zvykom, že prvý úspešný absolvent z tej-ktorej krajiny dostane drievka z originálneho náhrdelníka.
Prvým absolventom Gilwellu z ?eskoslovenska bol F. A. Elstner, blízky spolupracovník A. B. Svojsíka, zakladate? lesných škôl a kurzov v ?SR a autor mnohých odborných táborníckych príru?iek.

Prvé svetové skautské mierové hry – jamboree

V roku 1920, teda len dva roky po skon?ení prvej svetovej vojnovej apokalypsy, zvolal R. Baden-Powell do londýnskej Olympia Hall prvé medzinárodné stretnutie skautov – jamboree. Pri jeho názve sa nechal inšpirova? pomenovaním mierových hier severoamerických indiánov, spojených s hlu?nou zábavou. Na jamboree, trvajúcom od 30. júla do 9. augusta, sa zišlo 8 000 anglických a zahrani?ných skautov z 33 samostatných krajín sveta. Touto oslavou priate?stva i návratu mierových ?ias (na ktorom mali skauti zna?ný podiel) slávnos?ou plnou hier, závodov, sú?aží a predstavovania jednotlivých národných kultúr bola založená tradícia, ktorá žije až dodnes. Úlohou prvého jamboree bolo „povzbudi? energiu oddielov, získa? vodcov a pracovníkov a urobi? skautské ciele a metódy zrozumite?nejšie pre vychovávate?ov, rodi?ov, duchovných a obecenstvo. Utuži? spoluprácu medzi anglickými a cudzími skautmi… a spolo?ne oslávi? návrat mieru, ucti? si padlých a za?a? epochu obnovy a lepších vz?ahov vo svete.“ Jeho ú?astníci jednohlasne vyhlásili Baden-Powella za celosvetového ná?elníka skautov.

Na prvom jamboree bola na princípoch výchovného, nepolitického, dobrovo?ného a pre všetkých prístupného hnutia založené Svetové skautské bratstvo (dnes sa pre túto organizáciu so ženevským sídlom používa názov „World Organisation of the Scout Movement“, jej ?lenmi je 152 národných organizácií s 28,5 miliónmi skautov a skautiek).

Tesne pred jamboree sa v d?och 28. – 29. 7. konala neverejná dvojdenná porada delegátov, na ktorej sa uzniesli zvoláva? jamboree každé štyri roky. ?alej sa pod?a uznesenia budú zvoláva? pravidelne každý druhý rok snemy zástupcov skautských organizácii – „International Scout Conference“. Na porade odznela aj požiadavka zriadi? nadnárodnú skautskú kanceláriu a založi? medzinárodný skautský ?asopis. Táto schôdzka je spolu s ?alším rokovaním na jamboree považovaná za 1. medzinárodnú konferenciu skautov (International Scout Conference – prvé sídlo v Londýne, od roku 1959 v Ottawe, od 1968 až dodnes v Ženeve). Jej výsledkom bolo zriadenie Medzinárodnej skautskej kancelárie (Boy Scout International Bureau) s riadite?om Hubertom S. Martinom, na ?ele ktorej stál až do svojej smrti v roku 1938. Od januára 1921 za?al štvr?ro?ne vychádza? jej štvorjazy?ný tla?ový orgán „Jamboree”. Neskôr zmenil názov na “World Scouting” a dnes vychádza pod názvom „World Scouting News”.

Medzinárodné skautské orgány a ?alšie medzníky

V júli 1922 bolo na 2. medzinárodnej konferencii na Sorbonnskej univerzite v Paríži založené Medzinárodné skautské ústredie a prijatá Svetová skautská ústava. Prvýkrát došlo aj k s?ítaniu ?lenov všetkých registrovaných skautských organizácií. V 32 krajinách sveta bolo viac ako milión skautov a skautiek. V Paríži bol vytvorený aj Medzinárodný skautský výbor (International Scout Comitee, v roku 1961 slovo „medzinárodný“ bolo nahradené slovom „svetový“). Prvým predsedom sa stal R. Baden-Powell. Do devä??lenného výboru bol zvolený aj A. B. Svojsík, jeho ?lenom ostal až do roku 1933.
Okrem toho bol 22. február – de? spolo?ných narodenín manželov Baden–Powellovcov na 4. medzinárodnej konferencii skautiek v USA (1926) vyhlásený ako symbol v?aky manželom Powellovcom za ich prácu za sviatok všetkých skautiek na svete – Thinking day/Journeé de fenseé (u nás De? sesterstva). Na 5. Medzinárodnej konferencii v ma?arskom Parade (1928) bola založená aj Svetová asociácia skautiek (WAGGGS) so sídlom v Londýne (dnes spol?uje viac ako 10 miliónov skautiek). Jedným zo zakladajúcich ?lenov bolo aj ?eskoslovensko. V roku 1929 na tre?om Svetovom „jamboree plnoletosti“ v anglickom Birkenheade (21 rokov od založenia) anglický krá? povýšil B.-P.-ho do vyššieho š?achtického stavu ako „Lorda Baden-Powella of Gilwell“. Medzinárodné skautské hnutie malo v tom roku 1 871 316 ?lenov. O rok na to Olave Baden–Powellovú zvolili za svetovú ná?elní?ku skautiek – „Chief Guide of the World“. Po jej smrti v roku 1977 tento úrad zanikol.
Prvý svetový ná?elník a zakladate? skautingu Lord Robert Baden-Powell of Gilwell zomrel 8. januára 1941 a bol pochovaný na svojej farme v Nyeri v Keni. Spolu s ním je pochovaná aj jeho manželka Olave.

Michal Milla a Peter Janota

Show Comments