"Akcie"

Oldskauti v Karlovej Vsi oslávili 65.výro?ie vytvorenia svojho oddielu a 80. výro?ie narodenia jedného z jeho zakladajúcich ?lenov br. Karola Šafaríka.

65. výro?ie založenia skautského oddielu v Karlovej Vsi si oldskauti pripomenuli v sobotu 22.júna 2013 spomienkami pri ohní?ku na tradi?nom „Karloveskom pasienku“ (teraz Krá?ova hora), ne?aleko miesta, kde potom v nasledujúcom roku 26.júna 1949 skladali svoj skautský s?ub. Jedným zo zakladajúcich ?lenov oddielu bol brat Karol Šafarík, ktorý bol vedúcim známeho Foglarovho ?itate?ského krúžku Jánošík. Ke? sa v oddiele vytvorili 3 družiny –Líšky , Jeleni, Kamzíci , stal sa radcom družiny líšiek.

Oslava pokra?ovala v pondelok 1.júla v Seniorklube na Tilgnerovej. Prvým gratulantom jubilanta bol dlhodobý vodca oddielu brat Libor Ebringer, ktorý mu odovzdal knihu s fotografiami brata Šafaríka na podujatiach karloveského oddielu. Tradi?nú brezovú plaketu, tentoraz vä?šieho rozmeru, aby sa tam zmestili podpisy všetkých prítomných, odovzdala spolu s ?estným uznaním Evi?ka Krá?ovi?ová. ?akovný list Ústredia Slovenského skautingu, odovzdal brat Vojto. V liste sa hovorí: “Slovenský skauting Ti vyjadruje svoju úprimnú v?aku za tvoju mimoriadnu podporu, záslužnú prácu pre skautov a skautky a vynikajúcu zásluhu na rozvoji tejto organizácie“.

Potom sa už sálou rozliehali mohutné zborové tóny oslavnej piesne „Živio“ a následne osobné gratulácie. Dobrú náladu posilnili vlastní muzikanti, ktorí tých zdatnejších vyprovokovali aj do tanca.

Vojto Tóth 
2.7.2013