ico

Akcie

Skautský ples je v našom zbore ve?kou tradíciou, a preto sme ho tento rok taktiež nemohli vynecha? z ponuky podujatí. Ke?že je tento rok pre slovenských skautov taký jedine?ný, aj náš ples sa niesol v duchu storo?nicových osláv.

(more…)

Prvotná myšlienka sa zrodila už niekedy koncom októbra. Hne? som sa jej chopila spolu s Titi a Rockym a plní o?akávania sme za?ali vybavova?, stretáva? sa, vymýš?a?. Po?as tých troch mesiacov sme zažili neuverite?nú zábavu, ove?a viac sme sa spoznali.

(more…)

„Pokúste sa zanecha? svet o trochu lepší, ako ste ho našli.“ Uš?achtilá myšlienka nášho zakladate?a BíPího sa stala mottom už 8. reprezenta?ného plesu 112. zboru Prame?. Že je to vychytená akcia vo februárovom kalendári mnohých zú?astnených, sved?ilo ich množstvo.

(more…)

K tretiemu ro?níku nášho plesu sa pridružila aj malá oslava. Kto by to povedal, že už ubehlo 100 rokov od vzniku prvého oddielu u nás na Slovensku.  A tak sme si pripili na skauting, na jeho ?alšie úspešné roky a najmä bohaté zástupy dobrovo?níkov, bez ktorých to nejde.

(more…)

Gramofón, chlapec, povedala by som, že mal asi šestnás? bez náhlenia spúš?a plat?u. Pološansónová skladba a pár tane?níkov, otvorili tento dlhý no prekrásny ve?er.

(more…)