List skautom od pani Evy Sirackej

Dnes sme poštou dostali jeden krásny list, ktorý nás ve?mi potešil a radi by sme sa s takouto pozitívnou správou podelili.

Pisate?kou listu je pani Eva Siracká, zakladate?ka a prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine, nosite?ka viacerých ?estných vyznamenaní a dlhoro?ná skautka.

V liste spomína na svoje skautské roky i na návštevu lady Baden-Powell a pripája pozdrav skautom na Slovensku.

Srde?ne ?akujeme!