22.február 2013 – De? sesterstva – výro?ie narodenia zakladate?a Skautingu R.B.Powella a jeho manželky, svetovej ná?elní?ky skautiek. A teraz aj otvorenia Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku.

Sneží a vlaky meškajú. To však neprekáža oldskautom z Východného Slovenska, ?i z Bratislavy, Tren?ína a Žiliny cestova? do Ružomberku, aby sa zú?astnili na otvorení Skautského múzea Václava Rubeša, ktoré sa koná v de? 16.výro?ia založenia prvého Skautského múzea v Ružomberku, ktoré založil brat Akela – Václav Rubeš. Dnes sa uskuto?nilo znovuotvorenie múzea v nových dôstojnejších priestoroch, ktoré odteraz nesie jeho meno.

Štafetu po bratovi Akelovi prevzal brat Vrták – Juraj Baláž, ktorý privítal prítomných v nových priestoroch múzea a požiadal o príhovor pána Makaja, prednostu Mestského úradu, ktorý pre?ítal list primátora mesta Ružomberok pána Jána Pavlíka, ktorého sú?asne ospravedlnil, pretože je v sú?asnej dobe nemocný a na lie?ení v Lubochni. Potom prehovorila pani Sta?ová, za Klub Bjornstjerne Bjornsona, ako domáca pani. Za Historickú komisiu SLSK predniesol príhovor br. Slížik – Peter Janota, ktorý vyzdvihol záslužnú ?innos? brata Akelu pri vytvorení a budovaní Skautského múzea, ako aj zásluhu jeho manželky Alžbety a brata Vrtáka pri znovuotvorení múzea v nových priestoroch. Sú?asne pris?úbil pomoc historickej komisie pri ?alšom budovaní múzea. Slávnostným prestrihnutím pásky potom otvorila expozíciu dcéra br. V.Rubeša.

Prítomní si potom s ve?kým záujmom prezreli expozíciu múzea a zotvrvali v priate?kom rozhovore.

Samotnému otvoreniu múzea predchádzalo zasadnutie Historickej komisie SLSK, ktoré viedol jej predseda br. Slížik. ?lenovia privítali medzi sebou manželku zosnulého brata Akelu pani Alžbetu Rubešovú. Po otvorení múzea potom spolo?ne navštívili miestny cintorín, aby sa pri jeho hrobe poklonili zakladate?ovi Skautského múzea bratovi Václavovi Rubešovi.

Vojto Tóth