Nie sme klub a predsa máme klubov?u. ?i už sú v pivnici, v starom vagóne alebo v školskom atómovom kryte, skautské klubovne majú vždy svoje ?aro. Tam sa pravidelne stretávame na družinovkách, plánujeme program alebo si v nich jednoducho len tak posedíme a podebatíme/poklebetíme. Je to naša „sväty?a“, cudzích si do klubovne len tak nevpustíme. ?o je škoda, ke?že mnohokrát nás môže klubov?a iného zboru inšpirova?. Práve preto je na?ase otvori? dvere klubovne dokorán (predtým ale, prosíme, vyvetra? a pozameta? ;) )! A ke? nie tie ozajstné drevené masívne dvere, tak aspo? malé e-okno. Pri príležitosti osláv Storo?nice využite túto šancu a zapojte sa do tzv. elektronického D?a otvorených klubovní!

(more…)

Po?me si pokeca? o storo?nici

Na túto septembrovú stredu sme pre vás pripravili už piate pokra?ovanie nášho chatovacieho seriálu. Tento krát sa budete môc? porozpráva? s koordinátorom storo?nice Pe?om Knapíkom. Ur?ite si to nenechajte ujs?.

(more…)

Máme pre vás všetkých dobrú správu. Pre ve?ký úspech pokra?ujeme aj v novom skautskom roku s populárnym chatovacím seriálom. Tento krát sa budete môc? porozpráva? s programovou tajomní?kou SLSK. Ur?ite si to nenechajte ujs?.

(more…)

To, že skauting založil Bí-Pí v roku 1907, vie sná? už každý ?erstvý absolvent Nová?ika. Je na ?ase zisti? toho o skautingu o nie?o viac… a získa? ?alší kód do Ve?kej storo?nicovej hry!

(more…)

Oce?me maka?ov!

Navrhnite Ná?elníctvu Slovenského skautingu skautky a skautov, ktorí si zaslúžia aby boli pri príležitosti našej Storo?nice ocenení. Viac info v priloženej výzve.

(more…)

Pripravili sme pre Vás toolkit o tom, ako a pre?o pripravi? inšpiratívne akcie pre druhých a podeli? sa s nimi o to, v ?om sme dobrí a ?o nás zaujíma. Skúste sa teda necha? aj vy INšpirova?.

TU si ho môžete pozrie? a stiahnu? vo formáte pdf.

(more…)