Fascinujúce exponáty, dobrodružstvo a príjemne strávený víkend.

Azda každý z nás dospelých aj detí tuší, že permoník je rozprávkovou bytos?ou v podobe malého trpaslíka obývajúceho tajuplné hlbiny zeme a banské štôlne.

?arovnú atmosféru, nádherné minerály a drahé kamene, ale aj príjemný sprievodný program a náladu prináša so sebou každoro?ne i ten náš Pezinský Permoník.

Toto výnimo?né a ob?úbené kultúrne podujatie je snahou o nadviazanie na dávnu banícku tradíciu mesta Pezinok.

Už tradi?ne každý rok v auguste prichádza Pezinský Permoník do areálu Pezinského kultúrneho centra a prináša so sebou prehliadku toho najkrajšieho, ?o zem vydala zo svojej tajomnej pokladnice. Môžete tu obdivova? klenoty zo zbierok slovenských i zahrani?ných zberate?ov alebo sami vystavi? svoje exponáty na obdiv a posúdenie laickej ?i odbornej verejnosti. Mnohí z vás poznajú toto podujatie aj pod názvom Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kame?ov.

Túto fascinujúcu výstavu sprevádza vychytená zberate?ská burza, kde si môžete nejaký ten skvost sami zakúpi?, vymeni? alebo sa o ?om poradi? a dozvedie? ?osi viac od skúsených zberate?ov.

Atmosféru zlatej horú?ky na Klondiku vám tiež pripomenie ?alší ro?ník pouli?ného ryžovania zlata na Slovensku, ktorý sa stal rovnako tradi?nou sú?as?ou Pezinského Permoníka, túto aktivitu zabezpe?eujú skauti zo 61.zboru Modrý oblak. Nejedno die?a bude po ryžovaní zlata chodi? doma so zasneným poh?adom a horlivo po ve?eroch ?íta? dobrodružné knihy z ?ias divokého západu.

Bohatý sprievodný program ako rozli?né sú?aže pre deti i dospelých, rezanie achátov, filmové ukážky zo života baníkov, mestská opeka?ka, dobrá hudba ?i chutné pezinské vínko sú zárukou, že Pezinský permoník sa natrvalo zapíše aj do vašich s?dc a každý rok sa budete teši? na stretnutie s ním.

Prijmite teda naše srde?né pozvanie na prichádzajúci ro?ník tejto milej udalosti a presved?te sa sami. Stretneme sa v auguste ;-)