"Akcie"

Prvotná myšlienka sa zrodila už niekedy koncom októbra. Hne? som sa jej chopila spolu s Titi a Rockym a plní o?akávania sme za?ali vybavova?, stretáva? sa, vymýš?a?. Po?as tých troch mesiacov sme zažili neuverite?nú zábavu, ove?a viac sme sa spoznali.

Všetko šlo celkom hladko, kým sa nepriblížil posledný týžde?, po?as ktorého sa na nás za?alo všetko vali?. Už to vyzeralo aj tak, že budeme musie? vypráža? devä?desiat rez?ov a potom ich zohrieva? v mikrovlnke. Naš?astie nás zachránili pani kuchárky v školskej jedálni, ktoré nám ich vypražili. De? pred plesom sa u nás doma robil vo ve?kom majonézový šalát, na ktorom sa podie?alo asi osem ?udí a dvadsa? kíl zemiakov. V de? plesu boli hlavnými aktérmi naši dizajnéri, ktorí krásne doladili našu miestnos?.

Každý ples má, samozrejme, aj svoje slabé stránky, aj náš mal. Aspo? sa z nich môžeme pou?i? do budúcich rokov. Jednou z nich bol prebytok jedla. Neviem, ?i to bola slabá stránka, ale aspo? sa potešili ?udia bez domova v ubytovacom zariadení Depaul, kam sme zvyšky odniesli. Som v?a?ná všetkým ?u?om, ktorí sa akýmko?vek spôsobom podie?ali na príprave takého skvelého plesu, a za príjemnú atmosféru, ktorá vládla až do bieleho rána.

Anežka Nagyová – Heidi
Foto: Marián Suvák