Skaut roka

Je ve?mi dôležité oceni? ?udí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, ?o zachránia život ?i zabránia ve?kým škodám. Rovnako dôležité je oceni? aj ?udí, ktorí sa vo svojom vo?nom ?ase venujú iným, sú im kamarátmi, priate?mi, u?ite?mi a mnohokrát staršími sestrami ?i bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnos?, aby ste sa takýmto ?u?om po?akovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na nové ocenenie SKAUT ROKA.

SKAUT ROKA je úplne nové ocenenie, ktoré vzniká pri príležitosti Storo?nice skautingu na Slovensku a zárove? ako reakcia na otázky skautov a skautiek, ?i sa neplánuje vznik takejto formy po?akovania. Rovnako bolo zriadenie tohto ocenenia požadované skautským snemom a dostalo sa aj do strategického plánu Slovenského skautingu.

SKAUT ROKA sa bude ude?ova? v dvoch kategóriách: vodky?a / vodca a radky?a / radca. SKAUT ROKA by sa malo sta? ocenením, ktoré bude ude?ované pravidelne, vždy 22.2. za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Za rok 2013 teda bude udelené 22.2.2014. O udelení tohto ocenenia rozhodnú hlasovaním ?lenovia ná?elníctva SLSK, vodcovia oblastí a riadite? Ústredia SLSK.

Nomina?né kritériá

Kategória vodky?a / vodca

Do kategórie vodky?a / vodca môžu by? nominovaní len skauti a skautky, ktorí majú vodcovský dekrét a minimálne dva roky pôsobia na pozícii oddielový vodca, zborový vodca alebo oblastný vodca.

Do kategórie vodky?a / vodca môžete nominova? svojho favorita nasledovne:

Uve?te jeho meno, priezvisko, skautské meno, miesto, kde pôsobí ako vodca (napríklad vodca 12. Oddielu skautov a skautiek Dolné Robochody alebo vodky?a 321. zboru Lú?ne kvietie Lomnica nad Ip?om, ?i vodky?a Podpolianskej skautskej oblasti). Nasleduje najdôležitejšia ?as? – tou je zdôvodnenie, pre?o by sa práve vaša skautská vodky?a ?i váš skautský vodca mal/a sta? SKAUTOM ROKA 2013. Formu, akou toto zdôvodnenie napíšete, aké bude dlhé, ?o v ?om bude po obsahovej stránke – nechávame na vás. Po tomto zdôvodnení nasleduje už len vaše meno a priezvisko, skautské meno, oddiel a zbor, v ktorom ste zaregistrovaný.

Vodca/vodky?a, ktorého navrhnete, musí by? vaším oddielovým ?i zborovým vodcom, prípadne musí vies? oblas?, ktorej ste ?lenmi.

Kategória radky?a / radca

Do kategórie radky?a / radca môžu by? nominovaní len skautky a skauti, ktorí majú absolvovaný radcovský kurz a pôsobia na pozícii radca družiny.

Do kategórie radky?a / radca môžete navrhnú? svojho radcu ?i svoju radky?u nasledovne:

Uve?te jeho meno, priezvisko, skautské meno, miesto, kde pôsobí ako radca (napríklad radky?a družiny Amáliek z 12. Oddielu skautov a skautiek Dolné Robochody ). Nasleduje najdôležitejšia ?as? – tou je zdôvodnenie, pre?o by sa práve radca vašej družiny mal sta? SKAUTOM ROKA 2013. Formu, akou toto zdôvodnenie napíšete, aké bude dlhé, ?o v ?om bude po obsahovej stránke – nechávame na Vás. Po tomto zdôvodnení nasleduje už len vaše meno a priezvisko, skautské meno, oddiel a zbor, v ktorom ste zaregistrovaný.

Radky?a / radca, ktorého navrhnete, musí by? radcom vašej skautskej družiny. Okrem ?lenov družín môže v tejto kategórii navrhova? mená už len oddielový vodca.

Mená nominovaných nebudú zverejnené. Skautská verejnos? sa vždy dozvie mená ví?azov v jednotlivých kategóriách vždy 22.2. nasledujúceho roka, ?iže mená ví?azov ankety SKAUT ROKA 2013 budú zverejnené 22.2.2014.

Vaše návrhy posielajte na peter.knapik@skauting.sk do 6.1.2014. Na rovnakú adresu, prosím, adresujte aj akéko?vek otázky oh?adne ankety SKAUT ROKA.
Ví?azi oboch kategórií budú odmenení špeciálnou nášivkou, certifikátom a cenou, ktorú si budú môc? vybra?. Ocenenie SKAUT ROKA je možné získa? iba raz v živote.