Aj tento rok, už po 16-ty krát organizuje 64. zbor Štefana Kluberta v Levo?i “skautskú” Krížovú cestu na najnavštevovanejšie pútnické miesto na Slovensku, na Mariánsku horu nad mestom Levo?a.

Krížová cesta prebieha tradi?ne vo ve?erných hodinách za svitu fakie?, ?o vytvára ve?mi pôsobivú atmosféru a zanecháva v zú?astnených nezabudnute?ný dojem…

Za?ína tento piatok, 22. marca, po ve?ernej sv. omši, ktorá sa koná o 18:00 hod. v chráme sv. Jakuba (so svetoznámym gotickým oltárom od majstra Pavla).

Tým, že pozývame žiakov a študentov stredných škôl, Kat. univerzity a všetkých spolo?enstiev pôsobiacich v našom meste a všetkých obyvate?ov mesta, chceme pomôc? k stmeleniu a zjednoteniu ?udí, ktorých v tejto hektickej dobe až príliš ve?a vecí rozde?uje… – a spolo?ne si vyprosova? dar odpustenia a lásky, ktoré sú jediným liekom na “ubolené” medzi?udské vz?ahy.

Zú?astnení predstavitelia cirkví, kres?anských spolo?enstiev, hnutí a reprezentanti Kat. univerzity a stredných škôl, ktoré pôsobia v našom meste, prednesú meditáciu Krížovej cesty a prenesú ve?ký kríž na miesto nasledujúceho zastavenia, kde ho odovzdajú ?alšiemu spolo?enstvu. Pobožnos? Krížovej cesty bude teda obetovaná za spolo?enstvá, z ktorých títo zástupcovia pochádzajú a ktoré reprezentujú a za všetkých obyvate?ov nášho mesta.

Ke?že Krížová cesta sa koná takpovediac na za?iatku pontifikátu pápeža Františka, bude preto obetovaná aj za neho a jeho pôsobenie…

Ke?že tento rok slávime 100 rokov od založenia skautingu na Slovensku, predovšetkým budeme s v?akou myslie? na generácie skautských sestier a bratov, v?aka ktorým môžeme nie “by? ?lenmi tejto organizácie”, ale “ŽI? SKAUTING” a jeho ideály aj my.

Zú?astnení zástupcovia škôl, kres?anských cirkví a spolo?enstiev dostanú aj malý dar?ek, ktorý im túto skuto?nos? Skautskej storo?nice bude pripomína?.

PODUJATIE SA USKUTO?NÍ ZA KAŽDÉHO PO?ASIA ! :)

Anton Horník – Haky

Loading map...

Loading