ico

Home » Slovenský skauting

storocnica-sk_img-rf-6Slovenský skauting je ob?ianske združenie s celoslovenskou pôsobnos?ou, založené a registrované pod?a Zákona ?. 83/1990 Zb. o združovaní ob?anov. Venuje sa výchove, neformálnemu vzdelávaniu a vo?no?asovým aktivitám pre deti a mládež. Je ?lenom svetových organizácií skautov WOSM a skautiek WAGGGS a hlási sa k ich poslaniu a metódam. Skauting je dobrovo?ná, nepolitická, výchovná organizácia pre mladých ?udí, otvorená všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania alebo politického presved?enia.

Poslanie Slovenského skautingu

Poslaním skautingu je prispie? k plnému rozvoju mladého ?loveka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladate?om skautského hnutia Robertom Baden – Powellom.

Show Comments