Všetci priaznivci tohto hudobného festivalu si po ro?nej prestávke opä? prídu na svoje. Prípravy na storo?nicové Soaré a registrácia ú?astníkov a kapiel sú už v plnom prúde!

Festival Soaré 2013 sa bude kona? 26. 4. – 28. 4. 2013. Cena vstupného je 13 € (v predpredaji do 4. 4. 2013) / 16 € (po 4. 4. 2013). Kompletné informácie sú prístupné po registrácii na webstránke soarefest.sk.

O festivale

Festival je otvorený skautom i širšej verejnosti. Má tradi?ne dva koncertné dni venované folkovej scéne, jam session i rockovým kapelám.

Skautský hudobný festival je jediným svojho druhu na Slovensku a v ?echách. Jeho cie?om je predstavi? a zmapova? piesne, ktoré sa hrajú na skautských akciách a ktoré oslovujú dnešnú skautskú generáciu – a to nielen folkové ?i country, ale aj rockové skladby a iné hudobné štýly. Soaré poskytuje možnos? pre hudobných za?iato?níkov prezentova? sa pred publikom a ponúka priestor pre rozvoj hudobných aktivít v skautingu, motivuje hudobníkov i autorov.
Výnimo?nos? festivalu potvrdzuje aj fakt, že sa stovky prítomných nadšencov dokážu zabáva? a vníma? dobrú muziku aj bez alkoholu ?i iných drog. Soaré tak potvrdzuje svoj ?alší rozmer – plnohodnotný život bez drogových závislostí.

?udí zo Soaré môžete stretnú? aj na Facebooku.

Pripome?me si Soaré 2011

Soaré 2011. Rozhovor s Peou a A?om.