Skautský tábor. Dve slová, ktoré v drvivej vä?šine z nás vyvolajú krásne spomienky. Na všetko pekné a romantické, ?o sme na ?om zažili. Na všetko neopakovate?né a jedine?né. Všetci, ktorí sme sa zú?astnili skautských táborov, sme vä?šinou v?a?ní za každý jeden de? na nich. K najkrajším spomienkam patrí táborový program. Tábor je sám osebe perfektné miesto, ale ak sa k nemu pridá dobrý program, zážitok je o to silnejší.

V tomto roku oslavujeme sto rokov skautingu na Slovensku. ?o keby sme na to mysleli už pri prípravách programov na naše tábory? Ponúkame vám nieko?ko nápadov, ako do nich zapracova? Storo?nicu.

Storo?nicový táborák

Pravdaže, každý jeden táborák má svoje ?aro, je výnimo?ný. Pre?o by sa jeden z nich nemohol nies? v duchu storo?nice a spomínania na Bí-Pí-ho? Na stránke storo?nice nájdete dokument na stiahnutie, v ktorom je posledný odkaz Baden-Powella adresovaný skautom. Ten si môžete vytla?i? a pri vhodnej príležitosti po?as slávnostného táboráka ho pre?íta? všetkým skautom a skautkám. Bí-Pí-ho slová majú ve?kú hodnotu aj v sú?asnej dobe, a to si po pre?ítaní jeho odkazu ur?ite mnohí uvedomia.

storocnica-sk-storocnica-na-taboroch-1-suvak

100 rokov za jeden de?

Mnoho zborov ozvlášt?uje svoj táborový program aj tzv. tematickými d?ami. Jednou z tém môže by? aj skauting v 20. storo?í. Za?nime budí?kom alá trúbenie na roh africkej antilopy kudu. Ešte pred ra?ajkami sa presunieme do roku 1918, kedy skauti v novovzniknutom ?eskoslovensku za?ali pracova? ako kuriérna služba, dokonca so svojimi vlastnými známkami. Rýchla beha?ka, ktorej princípom je odovzdávanie informácií z bodu A do bodu B, nahradí rozcvi?ku. Po ra?ajkách sa náhle ocitneme v roku 1922 a pred nami je ?ažká úloha: vyda? prvý skautský ?asopis. Rozdelíme si úlohy, niekto bude šéfredaktorom, ?alší redaktor, potom tu máme grafika, ilustrátora a vyšleme našich skautov do terénu da? dokopy jedno ?íslo ?asopisu Bu? pripravený. Hne? po obede je vyhlásený poplach, blíži sa vojna a skauting je zakázaný! Je potrebné rýchlo zostroji? v lese prístrešky, ktoré budú tak dobre zamaskované, že ich ani vojenské jednotky pri prechádzke okolo táboriska nenájdu. Zrazu sa ozve z rádia hlas oznamujúci, že je po vojne a skauting je opä? obnovený. Skauti vychádzajú zo svojich úkrytov. Chví?u sa radujeme, osviežime sa, ke? tu naraz (rok 1950) vpadne na táborisko ŠtB (parti?ka starších roverov) a odvážajú nieko?kých skautov mimo táboriska. Nasleduje vypo?úvanie skautov, snaha dosta? z nich informácie. Sú?as?ou môže by? aj zinscenovaný súdny proces. Ako zázrakom sa vrátia zajatci spä? do tábora, píše sa rok 1968 a skauting je opä? na chví?u obnovený. Ale tu prichádza pán v ?iernom obleku a na nástenku vyvesuje oznam o zrušení všetkých mládežníckych organizácií. Za?ína sa cvi?i? spartakiáda, medzi skautmi sa ale za?ínajú šíri? re?i o ilegálnej ?innosti skautingu. Za?ínajú zbiera? informácie ukryté po celom táborisku, aby zistili, kde sa skauti v ilegalite stretávajú. Blíži sa ve?er a s ve?erom prichádza rok 1990, kedy môžeme spolo?ne oslávi? vznik Slovenského skautingu, organizácie, ktorá pretrvala až dodnes.

storocnica-sk-storocnica-na-taboroch-1-suvak

?asová schránka

Aktivita ur?ená predovšetkým pre mladších ?i novších ?lenov, zameraná na spoznanie histórie svojho oddielu/zboru. Po táborisku sú ukryté krátke odkazy, ktoré napovedajú viac o tom, ako zbor/oddiel vznikol, kto bol jeho zakladate?om, ako sa oddiel/zbor ?asom menil a pod. Hrá?i môžu by? rozdelení do skupín alebo môžu hra? každý samostatne. Ich úlohou je po?as celého d?a nenápadne h?ada? a zapisova? si ?o najviac informácií o oddiele/zbore, z ktorých následne vytvoria príbeh oddielu/zboru. Ve?er môže nasledova? spolo?ný celotáborový program, kedy starší ?lenovia zboru môžu rozpráva? svoje spomienky na staré ?asy, prípadne môže by? zaujímavým spestrením programu pozva? už starších, odrastených ?lenov oddielu/zboru. Na záver vloží ví?azné družstvo zložený príbeh oddielu/zboru do sklenenej f?aše a spolu s celým oddielom/zborom ju zakopú – vytvoria tak ?asovú schránku, ktorú možno raz niekto náhodou vykope a bude to považova? za ve?mi cennú listinu, ktorou pravdaže aj je.

Bingo dobrých skutkov

Hra vhodná pre vä?šie skupiny, napr. pre oddiel. Pre túto hru je dobré, pokia? si decká vedú denník dobrých skutkov, bude sa im ?ahšie hra?. Je to hra pokojnejšieho charakteru, ?iže ni? nepokazíte, ak si ju zahráte ve?er po náro?nom celodennom programe. Každý hrá? si nakreslí na papier mriežku ako na tipos bingo: hore v riadku budú jednotlivé dni na tábore a v st?pci pod sebou si decká ?ubovo?ne vyberú 7 (môžu aj menej/viac) ?lenov z družiny/oddielu. Ich úlohou je najprv zaplni? jednu diagonálu (uhloprie?ku), potom X (polí?ka na kríž z pravého dolného rohu do ?avého a naopak) a nakoniec všetky polí?ka. Ako to urobia? Ich úlohou je pýta? sa ?udí, ktorých si napísali, aký dobrý skutok urobili v daný de?. Ak si daný ?lovek nepamätá, prípadne dobrý skutok nevykonal, musí h?adajúci skúsi? u niekoho iného, za polí?ko má vtedy len polovi?ný po?et bodov. Namiesto krížikovania ?i zafarbenia polí?ok sa môže do nich písa? daný dobrý skutok.

Nezabudnite, že s dobrými skutkami súvisí aj sú?až Sto dobrých skutkov…a zopár navyše, ktorú sme uverejnili v ostatnom ?ísle Média.