Rok plný osláv je za nami. Mesiace plné príležitostí na zorganizovanie tej najlepšej storo?nicovej akcie, ?i ?as na zrealizovanie jednotlivých ponúknutých aktivít nám ubehol tak rýchlo, že sme sa ani nenazdali a môžeme sa spolo?ne pusti? do ?alšej stovky. Netreba zabúda?, že nám ni? nebráni v tom, aby bol tento rok ešte lepší. Je to len na nás.

Aj napriek tomu, že všetko sa už ukon?ilo, tak je tu predsa len jedna mali?kos?, ktorá vám navodí príchu? Storo?nice – Ve?ká storo?nicová hra, ktorá sa po malej viano?nej prestávke teší na grandiózne finále.

Na ?o sa môžete teši?

V talóne máme pre vás pripravených ešte nieko?ko kódov, ktoré už netrpezlivo ?akajú na šikovné hlavi?ky,aby ich rozlúskli. V najbližších d?och tiež môžu svoje kódy o?akáva? výhercovia zo zimného ?ísla Skauta.

Dalo by sa poveda?, že e-shop zíva prázdnotou. No netreba sa na tento fakt až tak úplne spolieha?, pretože ešte do konca januára, tj. do 31.1.2014 budú pribúda? výhry. Navyše postupne, ako sa spracovávajú objednávky, sa uvo??ujú po kusoch niektoré ceny z dôvodu viacnásobných nákupov aj napriek tomu, že v popise je uvádzané “max. 1 kus na osobu”.

Spracovanie objednávok

Na prelome rokov sa prelomil aj po?et objednaných vecí do druhej tisícky. ?akujeme, že ste trpezliví. Objednávky postupne spracovávame.

Harmonogram konca

Do Ve?kej storo?nicovej hry sa zapojilo viac ako osemsto hrá?ov, na presnú štatistiku sa môžete teši? v jarnom ?ísle ?asopisu Skaut, sme ve?mi radi, že si u vás táto hra našla takú ob?ubu. Pozrime sa však na to ko?ko ešte ostáva ?asu do konca hry.
31.1.2014 – po tomto dátumu už nepribudne žiaden kód ani tovar do e-shopu
15.2.2014 – v tento de? sa hra ukon?í a nebude už možné nakupova?