Jeden z najvýznamnejších skautských sviatkov v roku, sviatok sv. Juraja, oslávia tento rok znova aj slovenskí skauti. Preto všetci, ktorí majú k skautingu blízko, budú 24. apríla 2013 po?as celého d?a nosi? skautskú šatku. Skauti na Slovensku sa tak po prvýkrát pripoja k tradícii, ktorá funguje vo viacerých ?alších krajinách.
Svätý Juraj bol v ?asoch Rímskej ríše vojakom. Pre jeho chrabros? a nebojácnos? sa stal patrónom skautov, ale ako mu?eníka ho uznáva napríklad i kres?anstvo, je tiež patrónom mnohých štátov, ?i miest.

Oslavy sviatku sv. Juraja sa konajú na celom Slovensku. Všetci skauti vyjadria svoju lásku a príslušnos? k skautingu tým, že si hne? ráno uviažu pri obliekaní skautskú šatku, ktorú budú ma? na sebe po celý de?, na ulici, v škole, v autobuse ?i zamestnaní. „Tento de? je pre všetkých skautov príležitos?ou ukáza? verejnosti, známym, kamarátom, kolegom, alebo spolužiakom, že sú ?lenmi organizácie, ktorá pre nich ve?a znamená,“ uviedla riadite?ka Ústredia Slovenského skautingu Daša Cingálková.
Ke? v roku 1908 Robert Baden-Powell zakladal skautské hnutie, predpísal šatku ako ve?mi praktickú sú?as? skautskej uniformy. Možno ju použi? pri poraneniach ako trojcípu šatku na uloženie ruky, fixova? ?ou zlomeninu a slúži tiež ako ochrana proti slne?nému žiareniu. Postupom ?asu sa však jej význam zintenzívnil a dnes má skôr symbolický význam, hoci jej funkcie sú stále rovnaké a pomáha skautom by? vždy pripravenými.

Skauting u nás si po?as celého roka 2013 pripomína významné výro?ie – storo?nicu svojho pôsobenia na Slovensku. Oslavy sviatku sv. Juraja budú preto prebieha? v družinách, oddieloch, ?i zboroch na celom Slovensku ešte o ?osi intenzívnejšie. Ústredie Slovenského skautingu sa aj preto rozhodlo vyhlási? výzvu na vyjadrenie príslušnosti ?i sympatií ku skautingu nosením skautskej šatky. „Vyzývame všetkých, ktorí skautami boli, sú, cítia sa nimi, alebo so skautingom sympatizujú, aby mu v tento de? vyjadrili podporu,” dodala D. Cingálková. Výzva pod?a nej platí pre všetkých skautov a sympatizantov bez akéhoko?vek rozdielu. „Boli by sme ve?mi radi, keby všetci tento slávnostný de? zaznamenali a podelili sa s nami o fotografie, alebo zážitky na mailovej adrese storocnica@skauting.sk, ” doplnila Daša Cingálková.

Šatka má pre skautov mimoriadnú symbolickú hodnotu. Jednotlivé vekové skupiny skautov na Slovenku možno rozozna? pod?a farby lemu skautskej šatky a na medzinárodné podujatia sa nosí národná skautská šatka tmavomodrej farby s bielymi a ?ervenými doplnkami. Okrem toho si jednotlivé oddiely a zbory môžu navrhnú? aj vlastnú skautskú šatku.

Skauting je dobrovo?ná, nepolitická, výchovná organizácia pre mladých ?udí, otvorená všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania alebo politického presved?enia a v tomto roku oslavuje storo?nicu svojho pôsobenia na Slovensku. Poslaním skautingu je prispie? k plnému rozvoju mladého ?loveka a jeho príprave na plnohodnotný život. Slovenský skauting je jednou z najvä?ších výchovných organizácií pre deti a mládež. Združuje približne 6 000 chlapcov, diev?at a dospelých dobrovo?níkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku.

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Petra Polakovi?ová, Supreme Communication
petra@supreme.sk
+421 948 131 078