ico

Tvoja storo?nica

Home » Tvoja storo?nica

storocnica-sk_img-rf-6Skauting. Pri vyslovení tohto slova spozornie 30 miliónov skautov na celom svete. Z toho približne 6000 na Slovensku. Málo? Ve?a? Skauting je na území Slovenska už sto rokov. Prišiel ke? sme boli sú?as?ou Uhorska a ostal u nás. Jeho ideály, zákony, romantika, výchova, rados?, ponuka. Jeho ve?ké príležitosti. Nau?i? sa zodpovednosti, preži? ?as zmysluplne, spozna? priate?stvo. Každému z Vás napadnú ?alšie a ?alšie príležitosti ktoré v skautingu dostal. Sme tou š?astnou generáciou, ktorá môže skautova?. Nepretržite už 24 rokov.
 

Využime sté výro?ie skautingu na Slovensku ako najlepšie vieme. Od družinových a oddielových akcií cez zborové a oblastné až po ú?as? ?i zorganizovanie celoslovenských. Tešme sa že máme príležitos? by? skautkami a skautmi.

Nezabúdajme ani na verejnos?. Storo?nica je výbornou príležitos?ou ako sa prezentova? a ukáza? ?o je skauting a pre?o nás stále baví.

Užime si všetci spolo?ne NAŠU STORO?NICU.

Show Comments