ico

Home » Tvoja storo?nica » ?asto kladené otázky
V podstate akúko?vek. Jedinou podmienkou je, aby ste si po?as jej realizácie nejakým spôsobom pripomenuli Storo?nicu skautingu na Slovensku. Takže, ke? uskuto?níte Storo?nicovú družinovku, je to rovnako super ako celoslovenské akcie. Na nich sa tak ?i tak nemôže zú?astni? 6000 ?lenov Slovenského skautingu.
Ve?ký. Dokážeme tak vytvori? sami pre seba, ako aj do budúcnosti preh?ad o tom, ako sme oslavovali Storo?nicu. A je úplne super, ke? budeme vedie?, že družina Tigrov zo Sabinova sa dohodla a zapojila sa do aktivity ?isté Slovensko. Že v Zvolenskej Slatine sa dohodli a spolo?ne vyšli na Po?anu, alebo že v Pezinku mali po?as tábora Storo?nicový táborák. V praxi tak potvrdíme, že nás spájajú skautské ideály. Lebo zapojenie do Storo?nice nie je len oslava, je to hlavne opätovné prihlásenie sa k skautingu.
Táto sekcia bude dopl?ovaná postupne. Stále pracujeme na získavaní historických materiálov a nových zaujímavostí z histórie. Spolupracujeme s Historickou komisiou Slovenského skautingu ako aj so Skautským múzeom Václava Rubeša v Ružomberku a Staršími skautmi a skautkami. Môžete sa teši? na históriu lesných škôl, ve?a fotiek zo starých táborov a všeli?o iné.

Tajný kód do Ve?kej storo?nicovej hry: TRE213

Koncepcia Storo?nice je nastavená tak, aby sa jej sú?as?ou stalo ?o najviac tradi?ných aj menej tradi?ných skautských akcií, ktorých organizátormi sú oblasti, zbory ale aj oddiely v rámci Slovenska. Podporíme tak sami seba, skautky a skautov ktorí sú aktívni a chcú v rámci skautingu nie?o robi?. Jamboree bolo minulý rok a bolo super. Podarilo sa a zanechalo v ú?astníkoch dobrý pocit. Slovenský skauting by však nemal každý rok pripravova? Jamboree. Jamboree ako také je super vec, stretnete kopu kamarátov, priate?ov, mnohých spoznáte. Ale stále hovoríme o akcii pre 200 možno 250 ?udí. Oslavy storo?nice sú koncipované tak aby sa každé die?a, ako ?len Slovenského skautingu malo možnos? zapoji?.
Nie?o ako oblápanie Spišského hradu? Sme za všetkými 10. Poskytneme pomoc tímu organizátorov, ktorí sa do takéhoto nie?oho pustia. Rovnako ako ju poskytneme aj organizátorom Soaré, BSD, Skautských dní v Nitrianskej Blatnici… Skauting je náš. Nás všetkých. Urobme si ho teda takým, akým ho chceme ma?.

Show Comments