ico

?o mi napadne ke? po?ujem skauting?

Home » Tvoja storo?nica » ?o mi napadne ke? po?ujem skauting?

Aj teba napadá nie?o, ke? po?uješ slovo skauting? Napíš nám to!

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Skauting je zdravá a legálna droga :) ke? s ním raz za?neš tak ?ahko sa ho už nezbavíš :) to priate?stvo,energia,zábava,u?enie hrou, poznanie, že slušnos? nemusí by? retro,táboráky s gitarkou,pomoc, vô?a lesa,bláznivé nápady a akcie,pocit, že niekam patríš ?i, že si nie?o dosiahol je až príliš nákazlivý…je na nezaplatenie ma? priate?ov, ktorí sú rovnako blázniví ako vy :) …..na skautingu sa nedá ?o vytknú?….jedine ak ?as :) na skautingu bláznivo rýchlo beží :)

Lenka Zvedelová – Zipi, 55. zbor Lišiak Vrútky

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Ke? po?ujem slovo skauting, pomyslím na družinu Delfínov, ktorá je moja druhá rodina už dlhých 14 rokov. Družinu, ktorá je pre m?a tou najlepšou, tou, pre ktorú skautský duch nie je len slovné spojenie napísané na kúsku papiera. Skauting je pre m?a životný štýl, je to jednoduchos?, v ktorej je krása.

Natália Kunová – Na?a, 26.zbor Cyrila – Metoda Vý?apy – Opatovce

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Tri orlie perá – samota zmenila môj názor na život. Tých 24 hodín mi ukázalo životné hodnoty v úplne inom svetle. Oddiel a zbor – jedna z vecí, ktoré som v živote urobil, ?o mala zmysel. Moje v??atá teraz vedú oddiel – je to dobrý pocit. Skauting je život – ostatné je detail.

Alexander Halahyja – Akela, 14. zbor Prievidza

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Skauting – moje prvé stanovanie, život spätý s prírodou, ?udia, ktorí majú vz?ah k prírode. Mládež, ktorá má príležitos? stretáva? sa s dobrými vodcami. Pravidelné schôdzky s ?u?mi s ktorými sa rada stretávam pre ich názory na život, prírodu, svetonázor, vz?ah k životnému prostrediu, kultúre…

Mária Jeckelová – Mária, 14. zbor Prievidza

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Ke? prežije nie?o sto rokov, tak to hovorí za všetko – super vec. Priate?stvá na celý život. Spolo?enstvo ?udí spätých s prírodou. Skupina ?udí, ktorí idú pevne za svojim cie?om. Mladí, starí, chlapci, diev?atá proste všetci ktorí h?adajú duchovno, ktoré dnes ve?mi chýba.

Pavel Šmýkal – Pa?o, 14. zbor Prievidza

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Ke?že skautova? som za?al len nedávno, ale dalo mi to už strašne ve?a. A ?o mi napadne? Hlavne priate?stvá, zážitky a tá skuto?ná partia.

Jaroslav Su?ka – Jari, 33.zbor Ordo Salinae, Prešov

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Obdobie, ke? sme sa stretávali u nás v pivnici spolu s radky?ou Tokanou v r- 68-70. Potom tie úžasné chvíle ako vodky?a oddielu so skautkami a v?ielkami po obnovení v r. 1989 – tábory, táborové ohne, pozorovanie no?nej oblohy, hry a sú?aže, dumky, sv. omše v prírode, výlety, roznášanie Betlehemského svetla, skautský duch a skautská láska, ktoré vládnu medzi nami až dodnes.

Mária Šimková – Nšo-?i, 14. zbor Prievidza

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Skauting – pri tomto slove si vybavím moju mlados?, ke? skauting za?ínal (pre m?a), ve?a pekných zážitkov v spolo?nosti veselej mládeže pod dozorom a vedením múdrych ?udí, ktorí nás nasmerovali k charakternému a zodpovednému prístupu k životu.

Margita Kordíková – Grétka, 14. zbor Prievidza

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? V spomienkach sa vrátim na za?iatok mojej krásnej novej životnej cesty – skautingu, ktorú som objavila až v 52 rokoch môjho veku. Nezabudnute?né a ni?ím nenahradite?né sú chvíle strávené s mojimi zverenky?ami – v?ielkami. Schôdzky, výlety, 8 letných skautských táborov ma nau?ili váži? si viac hodnoty ako sú cti? si pravdu,myslie? viac na iných ako na seba a robi? iba to najlepšie.

Helena Ma?uhová – Hela, 14. zbor Prievidza

?o mi napadne ke? po?ujem skauting? Príroda, rados?, spolo?né hry, priate?stvo.

Beáta Krá?ová – Bea, 14.zbor Prievidza

?o mi napadne ke? po?ujem skauting?Ke? po?ujem skauting, napadne mi ohe? a piesne, pri ktorých sa mi vždy za nie?ím cnelo a doteraz neviem pomenova? za ?ím. Napadnú mi kamaráti, ktorí sa mi ob?as ozvú cez FB a m?a ovanie príjemný pocit, že aj po 15 ?i 20 rokoch, ?o sme sa nevideli, máme nie?o spolo?né – ?i už to boli mokré topánky a smiech pri ich sušení, alebo zohrievanie sa na peci pri no?nej stráži. Nakoniec si ale vždy spomeniem na tých, ktorí už odišli a nemám už ako im dodato?ne za všetko po?akova?, lebo to, ?o mi dali som pochopil až ke? som sa to sám poskúsil neumelo odovzda?. A aj za nimi sa mi cnie.

Ondrej Odokienko – Trysk, 59. zbor Barbakan, Banská Bystrica

?o mi napadne ke? po?ujem skauting?Skauting je pre m?a jedna z možných ciest životom. Tá, ktorá ti už dnes dá radu, ktorú zajtra využiješ. Ktorá sa ti postará o ?as teraz a dá ti spomienky na neskôr. Ktorá ti dá priate?ov ktorí v tvojom živote zaujmú rôzne pozície. Ktorá ti ukáže ten správny smer.

Skauting je Cesta ktorá ti prezrádza možné kroky a pripravuje ?a aj na nepredvídate?né.

Skauting ?a vzdeláva… To skauting ma predsa prijal napísa? tento múdry kúsok… Možno až príliš múdry a možno až s príliš ve?akrát použitým slovom Skauting… A predsa…

Skauting mi znova vy?aril úsmev tým, že som si uvedomil, že som jedným zo 40 miliónov…

Filip Gašperec – Filip, 10. zbor, Trstená

?o mi napadne ke? po?ujem skauting?Skauting je pre m?a recept na tie najkrajšie spomienky. Za?neme tým, že zmiešame silné zážitky s kamarátmi na celý život. Zalejeme vodou z táborovej oblieva?ky. Okoreníme trochou sebaprekonania a osolíme pár kvapkami potu z letných výletov. Dochucujeme vô?ou letnej lúky a premiešame rozhovormi pod hviezdnatou oblohou. Doplníme vrcholové výh?ady a môžeme piec? pod letným slnkom. Prikryjeme stanovou plachtou a skladujeme pri teplote zimnej lyžova?ky.
Dobrú chu?!

Pavol Šveda – PiTT, 1. Zbor BaBP

?o mi napadne ke? po?ujem skauting?No tak pre m?a je to životný štýl a hlave žeby som život bez skautingu nevedela predstavi? a ?udí ktorých som spoznala sú mojou druhou rodinou :)

Karina Budzáková – Šmolinka, 66.zbor Eduarda Korponaya

?o mi napadne ke? po?ujem skauting?V prvom rade môj ŽIVOT, potom kopec zážitkov, najlepší ?udia, kamoši, a mnoho mnoho ?alších vecí ;)

Mária Budzáková – Reti-Tuli, 66.zbor Eduarda Korponaya

ked-pocujem-skauting-kalavskyPri slove SKAUTING mi napadne strašne ve?a slov, myšlienok spomienok. Z kamarátov rodina, z akcií zážitky, zo zážitkov skúsenosti, zo skúseností nové akcie. Skauting ma nau?il ži? život inak. Neviem ako by som dopadol keby som nepoznal ?udí, ktorí mi dali inšpiráciu do života, dali motiváciu robi? veci. A zato ?udom(oni vedia, ktorí sú to) ve?mi ?akujem.

Dominik Ka?avský – Pge?o, 3.zbor Ani?ky a Bo?ivoja Uhrových Kežmarok

ked-pocujem-skauting-skvareninovaSkauting = množstvo krásnych a neopakovate?ných zážitkov, krásne spomienky, najlepší ?udia, najlepšie akcie, obrovské skúsenosti. Skauting je môj život. Nau?il by? stále lepšou. :)

Paulína Škvareninová – Rapo, 8. zbor Ve?ká Medvedica Bošany

?o mi napadne ke? po?ujem skauting?Tak pre m?a skauting znamená všetko. Môj život, spôsob myslenia, priate?ov, nekone?ne ve?a zážitkov a ve?mi ve?a ?alšieho :)

Šimon Lovás – Džino, 41. zbor TGM Topo??ianky

ked-pocujem-skauting-kluka….ve?a ?udí ktorím môžem dôverova? …najlepšie zážitky …prírodu …a mnoho ?alších super vecí :)

Martin Kluka – Ma?o, 8.zbor Ve?ká Medvedica Bošany

ked-pocujem-skauting-vlcko…kopec zážitkov, ktoré som v?aka skautingu zažil. To, ?o som mohol ako die?a a pubertiak zaži?, bola pre m?a najlepšia škola do života. Nau?il som sa nielen praktické veci ako vari? obed, plánova? aktivity, ?i riadi? partiu ?udí, ale aj vníma? krásu okolo seba a zamýš?a? sa nad vecami úplne inak ako všetci ostatní.

Alojz Vl?ko, 14. zbor, Prievidza

ked-pocujem-skauting-cingalkovaKe? po?ujem skauting napadne mi,že je to jedine?ná šanca pre deti a mladých ako aj dospelých využi? naplno svoj potenciál,možnos? zaži? dobrodružstvo, nájs? si priate?ov na celý život a šanca aspo? po malých kúskoch zlepšova? svet.

Daša Cingálková, riadite?ka ústredia SLSK

ked-pocujem-skauting-polacekKe? po?ujem skauting, napadne mi táborová kuchy?a – najlepšie miesto na tábore. Miesto varenia a improvizácie, ale aj miesto zaujímavých rozhovorov a mnohých stretnutí. Tam som totižto prvý krát stretol moju manželku, s ktorou som sa po tábore v?aka najlepšiemu kamarátovi dal dokopy.

Ivo Polá?ek, IRV

ked-pocujem-skauting-balikovaRodina, Nezabudnute?né zážitky, Tábor, Skvelá zábava, Priate?stvo…môj ŽIVOT

Kristína Balíková – Disco – 112. zbor Prame?, Prešov-Sek?ov

ked-pocujem-skauting-kalavskyKe? po?ujem skauting, napadne mi: táborák – dumka – bratia – bratský kolektív – lesná škola – priate?stvá

Peter Janota – Slížik, Bratislava

ked-pocujem-skauting-barok…no, je to taký zvláštny pocit, ke? prídete na stretnutie skautov, ktorých ste predtým nikdy nestretli a napriek tomu sa cítite ako s dlhoro?nými známymi…

Michal Barok – Bajo

ked-pocujem-skauting-smykalovaKe? po?ujem skauting napadne mi neskuto?né množstvo skvelých zážitkov s najlepšími ?u?mi na svete. Vybavia sa mi všetky skautky z môjho oddielu ?unkšipi ?okan a ich úspechy, na ktoré som hrdá, táborová romantika, osobné napredovanie a vlastne celý môj život, ktorý je so skautingom spätý.

Jana Šmýkalová – Jane, 80. zbor, Pieš?any

ked-pocujem-skauting-macharikNajdôležitejšie stretnutie môjho života. Ako 8 ro?ný som vyrazil na prvú výpravu a odvtedy sledujem, ako mi stále mení život, už 30 rokov. K lepšiemu.

Martin Macharik – Kolohnáth

ked-pocujem-skauting-cochKe? po?ujem skauting napadne mi súhra ciest ?udských s obnosenými ale perfektne zabalenými batohmi na chrbtoch po?as pu?ákov, napadnú ma prebdené noci pri ohni v záplave diskusií ?i hier na gitaru, napadnú mi dodnes pretrvávajúce priate?stvá stmelené spolo?ne prežitými dobrodružstvami a neutíchajúca rados? z nich hlboko zapísaná v srdci.

Peter Coch – Shaman, Banská Bystrica

ked-pocujem-skauting-kalavskyKe? po?ujem skauting napadne mi, že mám zajtra ís? na zborovku a odovzda? tam registráciu vodcovi zboru. Ešte dobre, že som to po?ul, inak by som v tomto víkendovom snení zabudol si splni? základnú úlohu, ktorá ma ?aká každoro?ne a bez ktorej by som nemohol by? skautom.

Alah

ked-pocujem-skauting-salkovaKe? po?ujem skauting napadne mi ticho, pokoj, vô?a lesa, chladný vietor nesúci sa z doliny, výh?ad z práve zdolanej hory, studená voda zur?iaceho potoka, tajomno, adrenalín, priate?stvo, puto, RODINA. Napadnú ma prebdené táborové noci pri pukajúcom ohni, výlety do nepoznaných krajín, ?i možnos? skúsi? to, k ?omu sa mnohí iní len ?ažko dostanú. Ke? po?ujem skauting napadne ma ŽIVOT.

Lucia Šálková – Ratrák, 10. zbor, Trstená

Aj teba napadá nie?o, ke? po?uješ slovo skauting? Napíš nám to!

Show Comments