ico

Home » Tvoja storo?nica » Storo?nicová výzva

Na toto naše prvé ve?ké jubileum sme sa rozhodli vytvori? výro?nú výzvu s názvom „100 rokov skautingu“. Jej plnenie bude možné len jeden rok a to od júna 2013 do júna 2014. Po?as tohto roka sa do jej plnenia môžu zapoji? v??atá, v?ielky, skauti aj roveri.

Pre každú vekovú kategóriu sú úlohy prispôsobené veku. Táto výzva sa zameriava na viacero oblastí rozvoja osobnosti, preto tu nájdete úlohy na fyzickú zdatnos?, službu, históriu skautingu, pomoc iným a spoznávanie nových skautov.

Ak sa ju rozhodneš za?a? plni?, daj nám vedie?, a budeš zapísaný medzi ostatných super maka?ov, ktorí sa na plnenie tejto výzvy podujali. (mailom na : program@skauting.sk)

Vl?iacka / v?ielkárska výzva

1. Výprava na východ slnka
2. De? osláv sv. Františka – spomienka na patróna (svie?ka v okne)
3. Nová akcia na nové miesto, kde deti zanechajú odkaz na ?alších 100 rokov
4. 100 dobrých skutkov
5. Oboznámenie sa s históriou a jej stvárnenie (kresby, divadlo, ..)

Skautská výzva

1. Prejdi 100 km pešo na skautských akciách spolu so svojou družinou/oddielom.
2. Vykonaj 100 dobrých skutkov.
3. Venuj aspo? 100 minút dobrovo?níckej práce mimo zbor a skauting.
4. Nato? 100 sekundové video o histórií skautingu.
5. Preži 100 minút s inou družinou.
6. Cvi? 100 minút za týžde? po dobu 1 mesiaca.
7. Napíšem si zoznam 100 vecí, ktoré chcem v živote dosiahnu?, zaži? a splni?.

Roverská výzva – (najmä pre patroly)

1. 100 hodín dobrovo?níckej ?innosti (max. 50 v rámci SLSK)
2. Prejdi 100 km pešo.
3. Pre?ítam knihu o skautingu – diskusia.
4. Roverská Expedícia + dokumentácia + ?lánok do média
5. Zorganizujem akciu pre patrolu alebo oddiel, prípadne pre zbor k 100- ro?nici skautingu
6. Zamyslenie osamote od východu slnka po západ slnka + výstup (úplne sám bez internetu, bez používania mobilu,..)
7. po?as 100 dní budem každý druhý de? cvi?i? min 30 minút. (futbal, chôdza, beh, telocvik, ..)

Show Comments