ico

Home » Tvoja storo?nica » Výzva NRST: Tri dobré slová

Voláme všetky skautky a skautov bez rozdielu veku, aby sme spolo?ne pripravili pekný dar?ek slovenskému skautingu k štartu do druhej storo?nice.

Motto:

S?a na strieborných misách zlaté jablká sú slová, povedané v pravý ?as

(Kniha prísloví 25,11)

Dia?ky nemajú ruky, nie sú však prekážkou pre dobré slová, na spojenie duší nad tržnicou sveta.

A tak sme dostali prostredníctvom jednej z nás do rúk skautskú výzvu sestry Ivavy, ktorú poslala svojim lesoškolá?kam, inštruktorkám, skautkám, skautom pri príležitosti vstupu do tretieho tisícro?ia: že by sa všetci ?udia dobrej vôle mohli spoji?, aby pomohli dobru, láske, kráse viac a viac ovládnu? svet. Podelila sa tak i s nami o dobrý nápad, ktorý nám tiež ukáže cestu k ví?azstvu nad zlom, sebectvom a podlos?ou. Tak prijmite ho naším prostredníctvom aj vy a spojme svoje sily.

Už jedno storo?ie platí pre skautky a skautov celého sveta príkaz d?a: Každý de? aspo? jeden dobrý skutok . Plnenie tohto príkazu zmenilo k lepšiemu mnoho ?udských životov. Nebolo vždy jednoduché v detstve i dospelosti plni? tento príkaz. Stálo to hodne úsilia, kým sme sa ho nau?ili a potom to ve?er pri spytovaní svedomia a hodnotení d?a skontrolovali. Aspo? jeden dobrý skutok denne – sa nám však ako morálny príkaz pre ?loveka – skauta dostal pod „kožu“. Možno i preto naše hnutie prežilo všetky protivenstvá a zákazy.

Je tu ?as prida? nám skautom ako dobrovo?ný dar?ek k štartu do druhej storo?nice nášho skautingu ?alší príkaz. Aspo? tri dobré slová denne!

Tri dobré ?udské slová denne! Tri ?udské slová, ktoré potešia, povzbudia i neznámeho. Ak ich ?lovek dostane v oby?ajnom všednom dni, rozjasní mu to de?. Aké je to jednoduché! Bude to možno chví?u trva?, než sa nám dostane do krvi nový zvyk v komunikácii s ?u?mi. Ak si však uvedomíme, akým jednoduchým ?udským konaním môžeme denne prispieva? k zlepšovaniu medzi?udských vz?ahov a atmosféry medzi ?u?mi okolo nás, sná? nám to pomôže vytrva? v rozdávaní dobrých slov zo svojej banky. Tri dobré slová denne! Ich prínos sa násobí u obdarovaného i darcu. Funguje to, viem a potvrdia to i sestry, ktoré sa k tejto výzve sestry Ivavy už hne? pripojili. A funguje to v každej, i stresovej situácii, akou je napríklad pobyt v nemocnici, problémoch v škole, práci…Skuto?ne stojí to za trochu námahy. V?aka, Ivava, za dobrý nápad.

Pozývame vás teda do skautského spolo?enstva troch dobrých slov denne. Chceme zmeni? seba i svet okolo seba k lepšiemu i darom troch dobrých slov. I ke? celkom jednoduchých: …rád ti pomôžem, odpus? kamarát… viem, že to dokážeš…prepá?, nechcel som ti ublíži?…mám ?a rád brat, sestra…?o môžem pre teba urobi?…mám rados?, ke? ?a stretnem…prepá? mi moje sebectvo…želám ti pekný de?… teším sa, že si…máš dvere vždy u m?a otvorené, …pre teba si vždy nájdem ?as…

Tri dobré slová denne pre druhého nás postavia na stranu dobra, lásky a pohody medzi ?u?mi, kde sa problémy v ?u?och i medzi nimi už neriešia v rovine ví?az – porazený, ale v rovine ví?az – ví?az. A pre túto reálnu vidinu zlepšovania ?udskosti v ?loveku ur?ite stojí za to premôc? trikrát denne v sebe „starého sebeckého ?loveka“ a da? sa na cestu plnej ?udskosti. Vítame vás medzi nami. A rozšírte naše rady, nech sa dobré slovo šíri ako lavína ?alších sto rokov. Darujme to ako náš dar a po?akovanie slovenskému skautingu za všetko krásne, ?o priniesol do našich životov k jeho štartu do druhej storo?nice.

Veríme, že sa k nám pridáte.

Nosite?ky Radu Strieborného trojlístka (NRST)

(sestra Ivava je skautské meno Dr. Ivy Va?kovej, ktorá pracovala v slovenskom skautingu v rôznych funkciách, viedla i MIDLŠ, vodcovské lesné školy… až do odchodu na Moravu, kde teraz žije.)

Show Comments