Prí? ukon?i? skautský i školský rok na Spišský Hrad.


Dátum: 28. – 29. jún (roveri do 30. júna)
Za?iatok: príchod na hrad 28.6. najneskôr do 17:00 (registrácia)
Za?iatok sv. omše o 18:00
Koniec: 16:00
Registrácia: od 1-3 € (vek, registrovaný skaut…)
Skautská výbava: rovnošata, stan, spacák, karimatka, ešus, hyg. potreby….
Každý zbor si pripraví 1 bod programu k slávnostnému oh?u, 5-10min (tento program bude bodovaný a body sa pripo?ítajú družinám v sobot?ajšej hre)

Sobot?ajšia hra je založená na súperení družín tak ako spolu fungujú v zbore.
Je potrebné preto nahlási? po?et družín (tak ako fungujú v zbore) z daného zboru do 20.6.2013. na logika2@gmail.com.

Družiny by mali by? minimálne po 6 ?lenov. Ak to nie je možné tak družina si môže sama vybra? náhradníka v rovnakej vekovej kategórii (skautská družina skauta,…). Ak si družina nikoho nevyberie tak jej bude pridelený ?len z iného zboru alebo bude družina znevýhodnená menším po?tom ú?astníkov

Akcia má vo?né, dobrovo?né pokra?ovanie 30.6. pre skautov od 15rokov. Plánuje sa výprava takže je vhodné sa na to pripravi?. Stravu si ú?astník zabezpe?í sám.

Kontaktná osoba: Peter Polomský – Pepo – <logika2@gmail.com>
Organizátor: 46. zbor Biela Nádej Krompachy
Facebook: EVENT

Loading map...

Loading