Cie?om Storo?nice bolo, aby sa naši skauti a skautky stali v rámci možností aktívnymi ?lenmi a nie pasívnymi prijímate?mi v Slovenskom skautingu. Aby si pripomenuli, že skauti na Slovensku pôsobia už sto rokov, takže sú sú?as?ou spolo?enstva s bohatou históriou a hlavne na nich záleží s akou budúcnos?ou.

Sestry a bratia, na záver mi dovo?te aby som sa po?akoval všetkým za to, že si spravili Storo?nicu presne takú, akú ju chceli ma?. Ak som k tomu mohol aspo? trošku prispie?, som ve?mi spokojný. Rád by som zaželal nám všetkým rovnako nadšených radcov, vodcov zborov ?i oddielov, s akými som sa stretával ja. ?o najviac skautiek a skautov pre ktorých je skauting neoddelite?nou sú?as?ou života. A hlavne ve?a jednoty, ktorá je pod?a m?a, do budúcnosti najdôležitejšia. Hurá do ?alšej Storo?nice.

So skautským pozdravom Pe?o – Arizonna

>> STIAHNITE SI ZÁVERE?NÚ SPRÁVU <<